dua

Dua

Rahmat
ek nazar sarsari
Ma Sarswati
Ek baar ho jaye
Mera
Ek lafj koi
Mushke-baar ho jaye